Tất cả chúng tôi bắt đầu ướt sũng và nhanh chóng đứng dưới các tòa nhà. Tôi nói – Không biết bao giờ mới tạnh mưa. Chúng ta nên ngồi trên lầu trong văn phòng cho đến lúc đó. Cô ấy nói – không, thưa ông, ông sẽ làm gì trong văn phòng. Phòng của tôi ở gần đây. Nếu bạn không có vấn đề gì, thì bạn ở đó một lúc rồi rời đi. Tôi rất vui vì có bất cứ điều gì tốt hơn thế này. Tôi đồng ý cho Phatak đi cùng anh ấy. Tất cả chúng tôi đã đi ra ngoài trong mưa. Khi trời bị ướt trên đường, anh ấy nói rằng anh ấy thích bị ướt trong mưa. Nó đặt anh ta trong một tâm trạng tốt. Bây giờ cô ấy nói chuyện công khai.