Chúng tôi thậm chí đã biết số điện thoại của nhau cho đến bây giờ. Nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện điện thoại với anh ấy. Nhà anh ấy không xa nhà tôi. Cô ấy cũng bắt đầu phát hiện ra rằng tôi sống gần cô ấy. Từ tình yêu, chúng tôi đã biết mọi thứ về nhau. Chúng tôi cũng có thể nhìn thấy những lời thề về sự hợp nhất của các thân thể. Một hôm cô ấy nói với tôi – hôm nay không có ai ở nhà. Người mù muốn gì, hai mắt… Tôi vội nói đồng ý. Tôi đã đến nhà anh ấy vào ngày hôm đó. Anh ấy cũng chào đón tôi và bắt tôi ngồi trong nhà anh ấy.